Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

Malnutrícia a jej vplyv na zdravie, kondíciu a kvalitu života seniorov « Späť

Malnutrícia a jej vplyv na zdravie, kondíciu a kvalitu života seniorov

MUDr. Penesová Adela, PhD.; Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava; Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu (SAVP) 11.03.2022

Súhrn: Procesy starnutia sú prirodzené a môžu byť významne ovplyvňované aj nutričnými faktormi. Na druhej strane,zlý výživový stav negatívne ovplyvňuje celkový zdravotný, fyzický i duševný stav, procesy starnutia a tým aj kvalitu života. V seniorskom veku sa častejšie stretávame s malnutríciou a krehkosťou („frailty“). Malnutríciou trpí až 39 % seniorov hospitalizovaných či žijúcich v zariadení sociálnych služieb, v domácom prostredí ňou trpí 1 z 3 seniorov. V období júl až október 2020 bola zrealizovaná celonárodná štúdia, do ktorej bolo v čase zapojených 471 pacientov v ambulantnej starostlivosti s potvrdenou malnutríciou súvisiacou s ochorením. Cieľom štúdie bolo sledovať a vyhodnotiť u pacientov s potvrdenou malnutríciou (pomocou PAPI – Pen-and-Paper Personal Interview) vplyv 6-mesačnej podpory bežnej stravy vysokoproteínovou enterálnou výživou na vybrané antropometrické parametre, adherenciu a compliance pacienta k nutričnej terapii a aj vplyv na kvalitu života pacienta. Sledovala sa skupina 471 pacientov (z toho 56,5 % bolo žien), 17 % bolo vo vekovej kategórii 18 – 49 rokov, 23,8 % vo vekovej kategórii 50 – 65 rokov a pacientov nad 66 rokov bolo 59,1 %. Pacientom sa k bežnej strave pridával Nutridrink Compact Protein (600 kcal, 36 g bielkovín). Po 6 mesiacoch sa v priemere o 1,39 kg zvýšila telesná hmotnosť tak u žien, ako aj u mužov. Najvýraznejšie zvýšenie hmotnosti bolo v najmladšej vekovej kategórii. BMI sa zvýšilo u 64,7 % pacientov, u 15,2 % pacientov zostalo rovnaké a u 20,2 % pacientov došlo k jeho zníženiu. BMI stúplo po 6 mesiacoch v priemere o 0,51 kg/m2. Obvod dominantného ramena sa po 6 mesiacoch zvýšil v priemere o 0,78 cm. Tento obvod sa zvýšil u 59,4 % pacientov, u 32,2 % pacientov zostal rovnaký a u 8,4 % pacientov došlo k jeho zníženiu. V priebehu pozorovania bol zaznamenaný nárast kvality života vo všetkých skúmaných indikátoroch (zlepšenie kondície, posilnenie tela). Compliance pacientov bola vyššia v prvých 3 mesiacoch, adherencia k nutričnému režimu bola u 93 % pacientov počas prvých 3 mesiacov, kým v druhej trojmesačnej fáze minimálne 1 Nutridrink denne užilo 84,3 % pacientov. So stúpajúcim priemerným denným množstvom skonzumovaných fľaštičiek Nutridrinku Compact Protein stúpali zaznamenané benefity. Včasný skríning, prevencia a liečba malnutrície u starších má želaný efekt, len musí byť komplexná, správne indikovaná a musí byť vykonávaná pod dohľadom lekára.
Kľúčové slová: starnutie, malnutrícia, vysokoproteínova enterálna výživa, zdravie, kvalita života

Abstract: Aging processes are natural and can be significantly influenced by nutritional factors. On the other hand, the poor nutritional status negatively affects the overall health, physical and mental condition, the aging processes and thus the quality of life. The incidence of malnutrition and frailty is more common in senior age. Up to 39% of seniors hospitalized or living in social services facilities suffer from malnutrition, while at home 1 of 3 seniors suffered with malnutrition.
In the period from July to October 2020, a nationwide study was conducted, which involved 471 patients in outpatient care with confirmed disease-related malnutrition. The aim of the study was to monitor, evaluate confirmed malnutrition in patients using PAPI (Pen-and-Paper Personal Interview) and to assess the effect of 6-month of nutritional support (with high-protein enteral nutrition) to a normal diet on selected anthropometric parameters and to evaluate adherence and patient compliance to nutritional therapy and its impact on the quality of life. We studied the group of 471 patients (56,5% were women), 17% were in the age group 18-49 years, 23,8% in the age category 50-65 years and 59,1% patients were over 66 years. The Nutridrink Compact Protein (600 kcal, 36 g protein) was added to the patient's regular diet. After 6 months, body weight increased by an average of 1,39 kg in both women and men. The most significant weight gain was in the youngest age group. BMI increased in 64,7% of patients, in 15,2% of patients remained the same, and in 20,2% of patients decreased. BMI increased after an average by 0,51 kg / m2 after 6 months. The dominant arm circumference (DAC) increased on average by 0,78 cm after 6 months. This DAC increased in 59,4% of patients, remained the same in 32,2% of patients and in 8,4% of patients decreased. During the study, an increase in quality of life was recorded in all examined indicators (improvement of strength). Patient compliance was higher in the first 3 months, 93% patients adhered to the nutritional regime in that phase, while in the second 3 months phase at least 1 Nutridrink eat daily only 84,3% patients. The increased average amount of daily doses consumed by Nutridrink Compact Protein increased the resulting benefits. Early screening, prevention and treatment of malnutrition in the elderly has the desired effect, but must be comprehensive, correctly indicated and must be performed under the supervision of a physician.
Key words: aging, malnutrition, high-protein enteral nutrition health, quality of life

Úvod
Správna a vyvážená strava, jej množstvo sú kľúčové pre celkové zdravie a pohodu („well being“) od prenatálneho obdobia cez detstvo až po seniorský vek. Senescencia alebo biologické starnutie je prirodzené, postupné zhoršovanie funkčných charakteristík organizmu. Proces starnutia môžu ovplyvňovať viaceré biologické či environmentálne faktory, ku ktorým rozhodne patria aj nutričné faktory. Vice versa nutričný stav ovplyvňuje či už pozitívne, alebo negatívne celkový stav organizmu, aj procesy starnutia. 

K faktorom ovplyvňujúcim nutričný stav seniorov patrí:

 • kognitívny stav (od ľahkej kognitívnej poruchy až po demenciu), 
 • prítomnosť a charakter chronických ochorení (ako je napr. diabetes mellitus, srdcovo-cievne choroby, prítomnosť onkologického alebo chronického zápalového ochorenia a pod.),
 • dietetické obmedzenia,
 • orálne zdravie (kariézny chrup, zubné náhrady), problémy s hryzením a prehĺtaním,
 • chronická liečba, často ide o polyfarmáciu/polypragmáziu,
 • stupeň (i)mobility a dostupnosť/prístup k jedlu (napr. možnosť donášky jedla/potravín),  
 • prítomnosť látkovej či nelátkovej závislosti (najčastejšie je to alkoholizmus),
 • vzdelanostná úroveň a komunikačné zručnosti,
 • psychický stav (napr. prítomnosť depresie),
 • socioekonomické zázemie seniora (napr. pobyt v domove pre seniorov či v inom zariadení sociálnych služieb).

Prirodzený proces starnutia vedie k zmenám v ľudskom organizme, ktorých výsledkom je dysregulácia metabolizmu, zmeny v zložení tela, sklon k nechutenstvu a rýchlejšiemu pocitu nasýtenia, znížená telesná aktivita (Martinková, 2015). Starnutie vedie k viacerým zmenám, ktoré ovplyvňujú samotný príjem potravy ako aj jej natrávenie. Napríklad s vekom klesá schopnosť pociťovať smäd, klesá chuť do jedla, zmenené sú čuchové a chuťové schopnosti, dentícia môže byť kariézna alebo môže absentovať, znížená je produkcia slín, znížená je motilita gastrointestinálneho traktu (GIT), aj produkcia tráviacich štiav a enzýmov v GIT, znížený je počet črevných klkov a krýpt, vzniká dysfunkcia enterocytov, čoho následkom sa zmenšuje slizničná plocha zabezpečujúca vstrebávanie živín. So starnutím súvisia aj degeneratívne zmeny nervového systému a cievneho zásobenia ovplyvňujúceho/regulujúceho motilitu GIT. Nemenej časté sú aj ochorenia pečene pankreasu a ochorenia žlčníka a žlčových ciest. Energetický príjem môže starnutím prirodzene klesnúť paralelne s poklesom celkového energetického výdaja, na ktorom sa podieľa pokles pokojového metabolizmu spolu so znížením fyzickej aktivity (Pokorná a spol. 2013). Starnutím sa spomaľuje aj bazálny metabolizmus (BMR), ktorý môže byť až o 15 % nižší u 65-ročnej ženy v porovnaní s 25-ročnou. Denná potreba energetického príjmu tak klesá medzi 20. a 80. rokom života o 1 000 – 1 200 kcal u mužov, o 600 – 800 kcal u žien a denný príjem stravy môže klesnúť až o 2 – 30 % (Vágnerová 2020). Starecká anorexia môže vyústiť do podvýživy, a tá môže viesť k osteoporóze, sarkopénii, sklonu k rýchlej dehydratácii a deficitu kvalitných bielkovín, niektorých stopových prvkov, elektrolytov a vitamínov. Tento stav označujeme termínom malnutrícia. 

Súčasná definícia malnutrície (podvýživy) Európskej spoločnosti pre klinickú výživu a metabolizmus (ESPEN) je „stav vyplývajúci z nedostatku absorpcie nutrientov alebo nedostatku príjmu nutrientov, ktorý vedie k zmenenému zloženiu tela (zníženie hmotnosti aj beztukovej hmoty), čo vedie k zníženiu fyzického a mentálneho výkonu, poruchy funkcie až rozvoju chorôb (Cederholm a spol. 2015). Malnutrícia („mal“ znamená „zlá“ výživa) je v klinickom význame definovaná ako stav nedostatočnej alebo nadbytočnej výživy (z hľadiska kalorického príjmu, ale aj deficitu makro či mikronutrientov) s mnohými negatívnymi zdravotnými následkami, preto je dôležitá jej včasná diagnostika a intervencia (https://www.nhs.uk/conditions/malnutrition/). Pod pojem malnutrícia patrí podvýživa (undernutrition, undernurishment) – nedostatok živín, ale aj nadmerná výživa (overnutrition) – príjem viac živín, ako je potrebné.

Z klinického a praktického hľadiska však pod pojmom malnutrícia rozumieme najmä podvýživu – nedostatočnú výživu z hľadiska kalorického i deficitu makro či mikronutrientov. Príznaky podvýživy zahŕňajú faktory: neúmyselné chudnutie – strata hmotnosti 5 % až 10 % a viac počas 3 až 6 mesiacov, nízka telesná hmotnosť – pri indexe telesnej hmotnosti (BMI) pod 20 kg/m2 u seniorov hrozí podvýživa, nedostatok záujmu o jedlo a pitie (nechutenstvo), trvalý/chronický pocit únavy a/alebo pocit slabosti, časté ochorenia a neprimerane dlhá rekonvalescencia. Malnutrícia môže viesť až ku kachexii, čo je závažná strata hmotnosti tela a vysilenosť spôsobená ťažkou chorobou alebo dlhodobým hladovaním. Ide o progresívnu stratu svalovej hmoty s alebo bez straty tukovej hmoty. Neželaná strata hmotnosti a zlý stav výživy sú v rozvinutých krajinách väčšinou spojené s ochoreniami, ich následkami alebo nedostatočným sociálnym zabezpečením pacientov alebo seniorov.

Prevalencia malnutrície u seniorov
V seniorskom veku sú poruchy výživy časté, samotný faktor stúpajúceho veku zvyšuje riziko ich vzniku (Hoozová 2015). Vo včasnom seniorskom veku (65 – 74 rokov) sa stretávame viac s nadváhou a obezitou, ktorou trpí až 65 % seniorov (https://ec.europa.eu/slovakia/news/viac_ako_polovica_dospelej_populacie_v_eu_trpi_nadvahou_sk). Napriek tomu narastá práve počet seniorov s malnutríciou. Paradoxne môže ísť o klamlivý jav a aj na prvý pohľad u dobre živenej seniorky sa za nadváhou môže skrývať podvýživa. Môže tak trpieť nedostatkom živín, najmä mikronutrientov, čo sa nemusí odzrkadliť na zdraví okamžite, ale až s odstupom času. Malnutrícia môže prehĺbiť alebo spôsobiť vážne ťažkosti či choroby. Počet ľudí, ktorí sú na Slovensku považovaní za podvyživených (undernourished), je na úrovni 4 % z celej populácie, čo je menej, ako to bolo v roku 2002, keď počet podvyživených dosiahol svoj vrchol na úrovni 6,2 percenta. (https://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.DEFC.ZS?locations=SK/).

Malnutríciou sú najviac ohrození práve seniori. Prevalencia je, samozrejme, najvyššia u hospitalizovaných seniorov či seniorov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Podľa výsledkov malej prierezovej štúdie Kabátovej a Gurínovej (2016) na hospitalizovaných na geriatrickom oddelení bola podvýživa na základe škály tzv. malého výživového hodnotenia („Mini Nutritional Assessment“ (MNA)) preukázaná u 30,5 % pacientov vyššieho veku. U 33 % pacientov s podvýživou boli hodnoty indexu telesnej hmotnosti (BMI) nižšie ako 19 kg/m2, avšak až 50 % pacientov s podvýživou malo hodnoty BMI v norme. Z viacerých štúdií vyplýva, že prevalencia malnutrície u seniorov hospitalizovaných či žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb stúpa až na 39 – 45 % (Kubešová, Weber, 2008, Roberts a spol. 2019). U seniorov žijúcich v prirodzenom domácom prostredí s niekým je riziko malnutrície podvýživy či poruchy hydratácie menšie a vyskytuje sa u 8 % pacientov. Avšak u tých, čo žijú osamote, trpí malnutríciou 1 z 3 seniorov. Výsledky prieskumu z roku 2018, do ktorého sa zapojilo 71 zariadení pre seniorov a viac ako 3700 klientov po celom Slovensku ukázali, že v stave podvýživy alebo v jej riziku bolo až 57 % skrínovaných klientov (Hoozová, 2019).

Najrizikovejšími pacientmi trpiacimi malnutríciou sú tí s chronickými závažnými chorobami, či už onkologickými, srdcovo-cievnymi alebo chronickými zápalovými.  

Malnutrícia je veľmi úzko prepojená s krehkosťou („frailty“). Krehkosť je definovaná ako strata biologických rezerv vo viacerých orgánových systémoch so zvýšenou citlivosťou na fyziologickú dekompenzáciu po stresovej udalosti (Clegg a spol. 2013). Krehkosť je spojená so zhoršeným zdravotným stavom vrátane zdravotného postihnutia, zvýšeného rizika hospitalizácie či stratou samostatnosti a samoobslužných schopností a s nutnosťou umiestnenia do opatrovateľských domovov, čo prináša aj vyššiu morbiditu aj mortalitu (Tjeertes a spol. 2020). Prevalencia krehkosti sa líši v závislosti od prostredia a uvádza sa, že je medzi 9 – 10 % medzi staršími ľuďmi v komunite a asi 45 % je klasifikovaných ako náchylných byť krehkí („pre-frail“; Koller 2019). Krehkosť je bežnejšia s rastúcim vekom, postihuje približne 25 % ľudí vo veku nad 75 rokov, s vysokou prevalenciou, až 52 % medzi staršími pacientmi v nemocniciach a v opatrovateľských domoch (Roberts a spol. 2019).

Monitorovanie výživy a predchádzanie podvýžive
Monitorovanie nutričného zdravia, sledovanie chudnutia a riešenie rizikových faktorov podvýživy je jedným z kľúčových faktorov v starostlivosti o seniorov. Na monitorovanie nutričného zdravia je vhodné sledovať viaceré parametre, ako je telesná hmotnosť, všímať si zmeny veľkosti oblečenia/obuvi, ktoré tiež môžu naznačovať chudnutie, resp. úbytok svalovej hmoty (sarkopéniu). U seniorov si treba všímať zmeny stravovacích zvyklostí, veľkú pozornosť treba venovať užívaniu liekov, či je dodržané dávkovanie, časový rozvrh liečby a možné vedľajšie účinky. Počas hospitalizácie či pobyte v zariadení sociálnych služieb sa odporúča nutričný skríning na pravidelnej báze.

Nutričný skríning okrem včasnej identifikácie nutrične rizikových pacientov upozorní na nutnosť nadväzného cieleného vyšetrenia a zhodnotenia celkového zdravotného a nutričného stavu a nastavenia adekvátnej nutričnej intervencie. Najrozšírenejším nástrojom na identifikáciu nutričného rizika u geriatrických pacientov a zároveň nástroj odporúčaný Európskou spoločnosťou pre klinickú výživu a metabolizmus (ESPEN) je Mini Nutritional Assessment (MNA®). Výsledné skóre MNA-SF/FF zaradí pacienta do jednej z troch skupín:

 1. normálny stav výživy, 
 2. riziko podvýživy,  
 3. podvýživa. 

U pacientov vyhodnotených ako v riziku podvýživy alebo podvyživených je nutné následné potvrdenie diagnózy podvýživy podľa nových diagnostických kritérií The Global Initiative on Malnutrition (GLIM) z roku 2019 (Jensen a spol. 2019). Na Slovensku je pre začatie liečby enterálnej výživy (EV) v ambulantných podmienkach potrebné splniť indikačné kritériá na základe Protokolu iniciálnej indikácie EV (MZ SR; https://www.health.gov.sk › Zdroje › Protokol_c_2).

Diagnostika porúch výživy – malnutrície
Diagnostika malnutrície zahŕňa viacero prístupov, ako je nutričná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie lekárom, meranie a vyhodnotenie antropometrických parametrov (telesná hmotnosť a výška, index telesnej hmotnosti (BMI), meranie obvodu pásu a bokov, meranie obvodu paže (OP), meranie obvodu lýtka (OL), hrúbky kožnej riasy. Už len samotné váženie pacienta na zistenie telesnej hmotnosti môže byť výzvou u čiastočne či kompletne imobilných pacientov/seniorov a v mnohých aj zdravotníckych zariadeniach chýbajú lôžka, ktoré by stanovenie hmotnosti umožnili aj u ležiacich pacientov či pacientov s čiastočnou poruchou mobility, resp. s telesným postihnutím. V prípade, že nie sme schopní pacienta odvážiť, je vhodné využiť alternatívny spôsob hodnotenia BMI pomocou merania obvodu paže (OP) alebo pomocou merania obvodu lýtka (OL). Ak je OP < 23,5 cm u mužov a < 22,0 cm u žien, je možné predpokladať, že pacient má BMI menej ako 20 kg/m2, čo seniora kategorizuje do nutričnej kategórie podváhy (Vágnerová 2019). 

Telesnú kompozíciu je možné hodnotiť pomocou duálnej röntgenovej absorpciometrie (DEXA) alebo pomocou bioimpedančnej analýzy (BIA). Zobrazovacími technikami, ako je CT a MRI, je možné vyhodnotiť aj množstvo podkožného a viscerálneho tuku v rôznych telesných kompartmentoch. Viaceré laboratórne vyšetrenia odzrkadľujú stav nutrície (krvný obraz, biochemické parametre, ako je množstvo celkových bielkovín, albumín, transportné bielkoviny, odpadové produkty, ako je urea a kreatinín, lipidogram, imunitné parametre (CRP, počet leukocytov, lymfocytov, a pod.), ionogram, hladina železa, vitamínov (B12, D), a pod. Využiť môžeme aj vyšetrenia zamerané na diagnostiku sarkopénie, napr. pomocou 5-bodového dotazníka, ktorý mapuje rôzne faktory týkajúce sa činnosti pacienta, ako je sila, chôdza po rovine, chôdza po schodoch, schopnosť postaviť sa zo sedu, početnosť pádov. 

Následne je potrebné nastaviť plán monitorovania nutričného stavu a kontrolu účinnosti nastavenej nutričnej intervencie. Tá musí vychádzať z hodnotenia nutričného stavu a zohľadňovať skôr zistené informácie o celkovom aj zdravotnom stave seniora.

Sledovanie vplyvu nutričnej intervencie na vybrané parametre u malnutričných pacientov: výsledky štúdie
Cieľom štúdie bolo sledovať a vyhodnotiť u pacientov s potvrdenou malnutríciou (pomocou PAPI (Pen-and-Paper Personal Interview)) vplyv 6-mesačnej podpory bežnej stravy vysokoproteínovou enterálnou výživou. Hodnotila sa zmena vybraných antropometrických parametrov, ako je telesná hmotnosť, obvod dominantného ramena a adherencia a compliance pacienta k nutričnej terapii ako kvalita života pacienta. Sledovala sa skupina 471 pacientov (z toho 56,5 % bolo žien), 17 % bolo vo vekovej kategórii 18 – 49 rokov, 23,8 % vo vekovej kategórii 50 – 65 rokov a 59,1 % pacientov vo veku nad 66 rokov. Pacientom sa k bežnej strave pridal Nutridrink Compact Protein (NDR CP; 600 kcal s obsahom bielkovín 36 g). Po 6 mesiacoch sa v priemere o 1,39 kg zvýšila telesná hmotnosť tak u žien, ako aj u mužov. Najvýraznejšie zvýšenie hmotnosti bolo v najmladšej vekovej kategórii. BMI sa zvýšilo u 64,7 % pacientov, u 15,2 % pacientov zostalo rovnaké a u 20,2 % pacientov došlo k jeho zníženiu. BMI stúplo po 6 mesiacoch v priemere o 0,51 kg/m2. Obvod dominantného ramena sa po 6 mesiacoch zvýšil v priemere o 0,78 cm. Tento obvod sa zvýšil u 59,4 % pacientov, u 32,2 % pacientov zostal rovnaký a u 8,4 % pacientov došlo k jeho zníženiu. V priebehu pozorovania bol zaznamenaný nárast kvality života vo všetkých skúmaných indikátoroch (zlepšenie kondície, posilnenie tela). Vyhodnotila sa aj compliance pacienta, ktorá bola vyššia v prvých 3 mesiacoch, adherencia k nutričnému režimu bola 93 %, kým v druhom trojmesačnom období minimálne 1 Nutridrink denne užívalo 84,3 % pacientov. So stúpajúcim priemerným denným množstvom skonzumovaných fľaštičiek Nutridrinku Compact Protein stúpali zaznamenané benefity.  

Zdravotné problémy spôsobené malnutríciou (podvýživou)
Podvýživa u starších dospelých môže viesť k rôznym zdravotným problémom, vrátane oslabenia imunitného systému, čím sa zvyšuje riziko infekcií, zlého hojenia rán, zníženia svalovej sily, a tým pádom aj zvýšenia slabosti a krehkosti („frailty“), zníženia kostnej hmoty (osteopénia, až osteoporóza), ktoré môžu viesť k pádom a zlomeninám. Okrem toho sa zvyšuje riziko hospitalizácie aj úmrtia. Malnutrícia môže spôsobovať zníženú koncentráciu plazmatických bielkovín, ktorá vedie k poklesu onkotického tlaku plazmy, dôsledkom čoho sú edémy, zníženie transportných bielkovín, čím je porušený transport mikronutrientov (ako je napr. železo), hormónov (napr. kortizolu) a liekov. S poklesom tvorby a koncentrácie trijódtyronínu dochádza k poruche termoregulácie, ktorá sa prejavuje znížením telesnej teploty a zimomravosťou. V dôsledku nedostatku vitamínov a stopových prvkov môže dôjsť k postihnutiu hemopoetického systému a k rozvoju anémie či pancytopénie (Holmerová a spol. 2007). Malnutrícia prináša zvýšenú chorobnosť, zvýšené riziko pooperačných komplikácií a pod. Bezpochyby stav nutrície výrazne ovplyvňuje psychický i sociálny status seniora, mieru jeho sebestačnosti, a tým pádom aj kvalitu života (Rasheed a Woods 2013). Nemenej zanedbateľným faktom je aj zvýšenie nákladov na liečbu či sociálnu starostlivosť.

Záver
Včasná prevencia a liečba malnutrície u starších má želaný efekt, len musí byť komplexná, správne indikovaná pod dohľadom lekára. Nevyhnutná je aj včasná diagnostika a liečba dehydratácie. Individuálne treba pátrať po príčinách malnutrície a podľa príčin je potrebné sa pokúsiť o ich odstránenie či zmiernenie. Kľúčová je aj psychická stránka pacienta, motivácia, sociálny rozmer stravovania. Nápomocné môžu byť aj jednoduché nemedicínske úkony (prispôsobenie spôsobu príjmu potravy mentálnej a fyzickej výbave seniora), používanie vhodných kompenzačných pomôcok (napr. použitie slamky či špeciálnych pohárov s pyštekom), asistencia pri jedení a pod. V opodstatnených prípadoch je možné podávať aj preparáty zvyšujúce chuť do jedla. Nutričná intervencia zahŕňa tak optimalizáciu konzumovanej stravy, ako aj pridanie komplexných enterálnych prípravkov, ktoré sú ľahko stráviteľné. K dispozícii je viacero variantov určených aj pre špecifické skupiny pacientov, ako sú onkologickí pacienti či pacienti s diabetom, pacienti s dekubitmi, pacienti so zvýšenou potrebou bielkovín, pacienti s dysfágiou či s potrebou beztukovej diéty.

Literatúra:

 1. Cederholm, T., Bosaeus, I., Barazzoni, R., Bauer, J., Van Gossum, A., Klek, S., Muscaritoli, M., Nyulasi, I., Ockenga, J., Schneider, S.M., de van der Schueren, M.A., Singer, P. Diagnostic criteria for malnutrition – An ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr. 2015 Jun; 34(3): 335 – 40.
 2. Clegg, A., Young, J., Iliffe, S., Rikkert, M.O., Rockwood, K. Frailty in elderly people. Lancet. 2013 Mar 2; 381(9868): 752 – 62.
 3. Hoozová, J. Malnutrícia u seniorov. Paliat. med. liec. boles., 2015; 8(1e): e6 – e12 (https://www.solen.sk/storage/file/article/2e6ab89a154ca7c1a69157b9edce666c.pdf).
 4. Hoozová, J. Malnutrícia – stále aktuálny problém seniorov v sociálnych zariadeniach, NutriAction II. Via practica, 2019; 16(5).
 5. https://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.DEFC.ZS?locations=SK
 6. https://ec.europa.eu/slovakia/news/viac_ako_polovica_dospelej_populacie_v_eu_trpi_nadvahou_sk
 7. https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/europe/eastern-europe/slovakia/
 8. https://www.nhs.uk/conditions/malnutrition/
 9. Jensen, G.L., Cederholm, T., Correia, M.I.T.D. et al. GLIM Criteria for the Diagnosis of Malnutrition: A Consensus Report from the Global Clinical Nutrition Community. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2019 Jan;43(1):32-40. doi: 10.1002/jpen.1440.
 10. Kabátová, O. a Gurínová, M. Výskyt malnutrície u hospitalizovaných seniorov. Florence 5: 2016.
 11. Koller, T. Prognóza pacientov s pokročilou chorobou, krehkosťou a nedostatkom svalov. Kompendium medicíny. 3: 33 – 34, 2019 (https://ssvpl.sk/wp-content/uploads/2019/11/Kompendium-medic%C3%ADny_3-2019.pdf).
 12. Kubešová, H., Weber, P. Poruchy příjmu potravy ve stáří. Interní medicína. 2008; 10(2): 64 – 68.
 13. Martinková, J. Význam výživy u seniora s demenciou. In Nové trendy v ošetrovateľstve II. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015, s. 39 – 40.
 14. Pokorná, A. et al. Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnotící nástroje. Praha: Grada, 2013
 15. Rasheed S, Woods RT. Malnutrition and quality of life in older people: a systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2013 Mar;12(2):561-6. doi: 10.1016/j.arr.2012.11.003.
 16. Roberts, H.C., Lim, SER, Cox, N.J., Ibrahim, K. The Challenge of Managing Undernutrition in Older People with Frailty. Nutrients. 2019; 11(4): 808. Published 2019 Apr 10. doi:10.3390/nu11040808.
 17. Tjeertes, E.K.M., van Fessem, J.M.K., Mattace-Raso, F.U.S., Hoofwijk, A.G.M., Stolker, R.J., Hoeks, S.E. Influence of Frailty on Outcome in Older Patients Undergoing Non-Cardiac Surgery – A Systematic Review and Meta-Analysis. Aging Dis. 2020 Oct 1; 11(5): 1276 – 1290. doi: 10.14336/AD.2019.1024.
 18. Topinková, E. Využití standardizovaných škál pro hodnocení stavu výživy u starších nemocných. Česká geriatrická revue. 2003; 1(1): 6.
 19. Vágnerová, T. Výživa v geriatrii a gerontologii. Vydavateľstvo Karolinum. 2020 (ISBN 978-80-246-4641-1 (online: pdf).


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Ako „pestovať“ svoju dušu v druhej polovici života

  Väčšina kultúr naprieč históriou sa viac-menej pohybovala v prvej polovici...


 2. Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

  Súhrn:  V snahe posilniť životné kompetencie, zlepšiť zdravie a celkovú kvalitu...


 3. Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

  Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti...


 4. Aktuálne látkové závislosti u mladých športovcov

  Súhrn:  Látková závislosť je podľa definície Svetovej zdravotníckej...


 5. Bang! Úplná história vesmíru

  Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...