Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25. 05. 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“).

Vaše osobné údaje, ktoré sa zadávajú a spracovávajú v súvislosti s využitím služieb webovej stránky www.revuemediciny.sk budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

Informácie podľa Článku 13 nariadenia GDPR

I.        Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FABART, s. r. o., so sídlom Pútnická 214/B, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 35 882 344, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 31370/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo FABART, s. r. o.“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce:
adresa pre doručovanie: FABART, s. r. o., so sídlom Pútnická 214/B, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica
e-mail: info@revuemediciny.sk

 

II.       Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané? 

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

A.        Registrácia na webovej stránke www.revuemediciny.sk;
B.        Zasielanie odborného časopisu Revue medicíny v praxi;
C.        Správa kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa;
D.        Cookies.

II.A  Registrácia na webovej stránke www.revuemediciny.sk

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii v rozsahu titul, meno a priezvisko, špecializácia, prihlasovacie údaje, doručovacia adresa, e-mailový kontakt budú v tomto prípade spracúvané za účelom registrácie na webovej stránke www.revuemediciny.sk

Registráciou získajú registrovaní užívatelia najmä:
- bezplatný prístup do uzamknutých sekcií, ktoré sú určené výlučne pre registrovaných užívateľov;
- pravidelné (približne 1x do týždňa) informovanie a upozorňovanie e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú zadáte pri registrácii, na zaujímavé odborné medicínske články určené pre vzdelávanie lekárov, redakčné články, rôzne medicínske aktivity (kongresy a pod.) či iné aktuálne informácie z medicínskeho prostredia; 
- možnosť prihlásiť sa na bezplatný odber printovej a/alebo elektronickej verzie odborného časopisu Revue medicíny v praxi (zasielaný 4x ročne).  

i.     právny základ

       Vaše osobné údaje za účelom registrácie na webovej stránke www.revuemediciny.sk budú spracované na základe súhlasu udeleného podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a Článku 7 nariadenia GDPR.  

Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že:

(i.)       berie na vedomie, že webová stránka www.revuemediciny.sk je určená iba pre odbornú medicínsku verejnosť;

(ii.)      všetky údaje, ktoré v rámci registrácie poskytne, sú pravdivé a aktuálne;

(iii.)     udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným jednoznačným prejavom vôle;

(iv.)     pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

 

V prípade, ak sa preukáže, že poskytnuté údaje boli nepravdivé, dotknutá osoba berie na vedomie, že jej registrácia môže byť prevádzkovateľom zrušená.

 

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať. Bez súhlasu dotknutej osoby nie je možná jej registrácia na webovej stránke www.revuemediciny.sk

ii.    doba uchovávania osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania registrácie, resp. do odvolania platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
Po skončení registrácie môžu byť Vaše osobné údaje archivované na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je riešenie uplatnenia prípadných nárokov alebo ochrany práv prevádzkovateľa, a to pokým nebudú tieto práva alebo nároky prevádzkovateľa premlčané v zmysle príslušných právnych predpisov. 

iii.   príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

       Osobné údaje budú za účelom registrácie na webovej stránke www.revuemediciny.sk poskytované nasledovným príjemcom:
- Fox Development s. r. o.so sídlom Budovateľská 922/35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 013 017alebo inej spoločnosti zabezpečujúcej správu a prevádzku webovej stránky www.revuemediciny.sk;
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA;
- iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho, súdneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa a pod.).  

      iv.   prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie  

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje do krajiny USA, prostredníctvom zasielania e-mailov na uvedenú e-mailovú adresu pomocou aplikácie MailChimp na zasielanie e-mailov, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA, ktorá sa zúčastňuje a potvrdila dodržiavanie pravidiel EU-U.S. Privacy Shield Framework a Swiss-U.S Privacy Shield Framework. Spoločnosť Mailchimp sa navyše zmluvne zaväzuje spracovávať všetky údaje používateľov zo Švajčiarska, EÚ a Spojeného kráľovstva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré zostávajú platným mechanizmom, ktoré sa automaticky uplatňujú v súlade s dokumentom o spracovaní údajov spoločnosti MailChimp https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ 
Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti prevádzkujúcej MailChimp nájdete na ich webovej stránke 
https://mailchimp.com/legal/privacy/https://mailchimp.com/gdpr/ 

v.    existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

       Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

II.B   Zasielanie odborného časopisu Revue medicíny v praxi

Registrovaní užívatelia sa môžu pri registrácii prihlásiť tiež na bezplatný odber printovej alebo elektronickej verzie odborného časopisu Revue medicíny v praxi.

i.     právny základ

Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané na základe udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a Článku 7 nariadenia GDPR. 

Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať. Bez súhlasu dotknutej osoby nie je možné zasielanie odborného časopisu Revue medicíny v praxi. 

ii.   doba uchovávania osobných údajov

       Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý boli poskytnuté a/alebo dokým dotknutá osoba neodvolá udelený súhlas.  

iii.   príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

       Osobné údaje budú za účelom zasielania odborného časopisu Revue medicíny v praxi poskytované nasledovným príjemcom:
- spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r. o., so sídlom Hattalova 12
831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 5274/B, ktorá zabezpečuje distribúciu printovej verzie odborného 
časopisu Revue medicíny v praxi alebo inej distribučnej spoločnosti;
- iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho, súdneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa a pod.).  

iv.   prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Neuskutočňuje sa.

v.    existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. K profilovaniu nedochádza.  

 

II.C   Správa kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa
Osobné údaje obsiahnuté v dopyte/otázke položenej alebo doručenej prostredníctvom kontaktného formulára „Napíšte nám“na webovej stránke www.revuemediciny.sk (ďalej len „Kontaktný formulár“) budú spracované za účelom zodpovedania otázky alebo inej spätnej väzby na Váš príspevok odoslaný prostredníctvom Kontaktného formulára a prípadnej súvisiacej e-mailovej komunikácie.

i.     právny základ
Vaše osobné údaje budú spracované na základe udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a Článku 7 nariadenia GDPR.
Dotknutá osoba udelením súhlasu zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred udelením súhlasu bola informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto dokumente.
Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať.

ii.    doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budú uchovávané počas obdobia č rokov odo dňa poslednej komunikácie a nebudú spracúvané na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.

iii.   príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú
Osobné údaje nebudú poskytované ďalším tretím osobám. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou.  

iv.   prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 

v.    existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.K profilovaniu nedochádza.  

 

II.D   Cookies
Ak navštívite webovú stránku www.revuemediciny.sk a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame súbory ako cookies. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovedi alebo Pomoci každého prehliadača.

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookies vytvorila.

Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Súbory cookies je možné odmietnuť alebo vymazať zmenou nastavení cookies. Zamietnutie niektorých cookies však môže ovplyvniť funkčnosť webovej stránky. Nastavenia možno kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím užívateľ vyslovene nesúhlasí.

Na webovej stránke www.revuemediciny.skpoužívame tieto typy cookies:

a)   nevyhnutné (potrebné) cookies, ktoré pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Tvoria základ pre prevádzku webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. Ide o cookies, bez ktorých by prevádzkovateľ webovej stránky nebol schopný poskytovať svoje služby cez webové stránky, pretože sú nevyhnutné pre ich správne fungovanie. Ide o súbory cookies, ktoré trvajú iba dovtedy, kým používateľ navštívi webové stránky.

Právnym základom pri spracovaní nevyhnutných (potrebných) cookies je súhlas udelený podľa § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, pričom za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu. 

b)  analytické cookies - slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, identifikujú pôvod návštevy a tiež zisťujú a zbierajú informácie o tom, ako využíva návštevník túto webovú stránku.
Právnym základom pri spracovaní marketingových cookies je Váš súhlas udelený prostredníctvom nastavenia/povolenia jednotlivých typov cookies.
Na webovej stránke www.revuemediciny.sk používame tieto typy analytických cookies:
nástroj Google Analytics, Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; viac o podmienkach na https://policies.google.com/technologies/ads  a https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Platnosť analytických cookies je 30 dní.

 

III.    Aké máte práva?

Odvolať súhlas – v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi:
a) e-mailovou správou zaslanou na adresu info@revuemediciny.sk s predmetom správy „GDPR – odvolanie súhlasu“;
b) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup k osobným údajom v súlade s Článkom 15 nariadenia GDPR – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu v súlade s Článkom 16 nariadenia GDPR – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) v súlade s Článkom 17 nariadenia GDPR – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania v súlade s Článkom 18 nariadenia GDPR – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov v súlade s Článkom 20 nariadenia GDPR – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú, tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať v súlade s Článkom 21 nariadenia GDPR – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

NAJČÍTANEJŠIE

 1. Aby to tak nebolelo - kniha o téme, ktorá sa týka

  „Celý život pracujem ako novinárka a vždy som sa snažila písať tak, aby moje...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...