Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus « Späť

UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

-ts- 10.09.2023

Vážené odborníčky, vážení odborníci,

poznáte systém bonifikácie Optimus, ktorý zaviedla Union zdravotná poisťovňa už v roku 2011 a pravidelne ho inovuje? V roku 2022 vyplatil Union na bonusoch pre hodnotených poskytovateľov takmer 8 miliónov eur. Pridajte sa aj Vy k lekárom, ktorí získavajú bonus za vykonávanie preventívnych prehliadok a poskytovanie kvalitnej, dostupnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti.

Ako funguje Optimus?
Cieľom systému bonifikácie
 je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre našich poistencov, motivovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti liečiť pacientov efektívnejšie, a zároveň za to poskytovateľov zdravotnej starostlivosti odmeniť: či už bonusom k základnej kapitácii, alebo bonusom k cene bodu za výkony ŠAS. 

Konkrétne, systém bonifikácie odmeňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za splnenie zmluvne dohodnutých ukazovateľov a jeho vyhodnotenie je viazané na merateľné údaje z informačného systému poisťovne. Systém Optimus Union ZP sa uplatňuje v nasledovných segmentoch – všeobecní lekári pre dospelých (VLD), primárni pediatri (VLDD), ambulantní (kapitujúci) gynekológovia (GYN) a ambulantní špecialisti (ŠAS). 

Nie je potrebné registrovať sa do žiadneho špecifického systému: bonusy Vám budú vyplatené automaticky po splnení podmienok. Samozrejme, v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Optimusu nás neváhajte kontaktovať na optimus@union.sk.

Aká je výška bonusov?
Všeobecní lekári pre dospelých môžu na základe bonusu ku základnej kapitácii získať až 153 eur/mesačne za každých 100 kapitovaných poistencov Union ZP. U primárnych pediatrov táto suma predstavuje až 162 eur/mesačne. 

Akých ukazovateľov sa týka hodnotenie?

Všeobecní lekári pre dospelých – hodnotené ukazovatele:

Názov ukazovateľa

Špecifikácia ukazovateľa

Hodnotené obdobie

Preventívne prehliadky

Splnené, ak % vykonaných kompletných preventívnych prehliadok (PP) u kapitovaných poistencov, ktorí ju mali absolvovať v hodnotenom období, bolo minimálne 21 %; v tomto prípade je priznaný bonus vo výške určenej v zmluve. Ak podmienka podľa predchádzajúcej vety nie je splnená, avšak % vykonaných nekompletných PP u kapitovaných poistencov, ktorí PP mali absolvovať v hodnotenom období, bolo minimálne 21 %, je priznaný bonus vo výške určenej v zmluve. Definícia kompletnej a nekompletnej PP je uvedená v zmluve.

Kalendárny rok

Racionálna farmakoterapia

Splnené, ak minimálne u 10 % pacientov, ktorým bol elektronicky vystavený lekársky predpis alebo lekársky poukaz, bola v deň jeho vystavenia zobrazená aj elektronická lieková knižka. 

Kalendárny polrok

Náročnosť kmeňa

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa s využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia, na základe čoho sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov.

Pásma pre stanovenie bonusu sú určené zmluvne.

Kalendárny polrok(posledný mesiac)

„Gatekeeping“

Splnené, ak % ošetrených kapitovaných poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti neprekročí 25 % (vrátane) alebo je v rozmedzí od 25 % do 30 % (vrátane) alebo je v rozmedzí od 30 % do 35 % (vrátane).

Pásma pre stanovenie bonusu sú určené v zmluve. 

Kalendárny polrok

eObjednávanie

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá zverejnených na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie ukazovateľa eObjednávanie.

 

Kalendárny polrok

Počet kapitovaných poistencov

Výška bonusu za tento ukazovateľ sa určí podľa zmluvne stanovených pásiem. 

Kalendárny polrok(posledný mesiac)

 

Primárni pediatri – hodnotené ukazovatele:

Názov ukazovateľa

Kritériá ukazovateľa

Hodnotené obdobie

Preventívne prehliadky

Splnené, ak % vykonaných preventívnych prehliadok (PP) u kapitovaných poistencov, ktorí PP mali absolvovať v hodnotenom období, bolo minimálne 
35 %.

Kalendárny rok

Náročnosť kmeňa

Ukazovateľ hodnotí náročnosť kmeňa poskytovateľa s využitím indexov rizika používaných v prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. (demografické, farmaceuticko-nákladové a viacročné nákladové skupiny) v poslednom mesiaci hodnoteného obdobia. Porovnáva náročnosť kmeňa poskytovateľa so všetkými poskytovateľmi v danej odbornosti k poslednému mesiacu hodnoteného obdobia, na základe čoho sa vytvorí rebríček hodnotených poskytovateľov.

Pásma pre stanovenie bonusu sú určené zmluvne.

Kalendárny polrok(posledný mesiac) 

„Gatekeeping“

(Odosielanie do ŠAS)

Splnené, ak % ošetrených kapitovaných poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti neprekročí 25 % (vrátane).

Kalendárny polrok

eObjednávanie

Ukazovateľ je splnený, ak poskytovateľ zverejní aspoň 1 termín za kalendárny mesiac (= 6 termínov za hodnotené obdobie) v jednom z online objednávkových systémov spĺňajúcich kritériá zverejnené na webovom sídle zdravotnej poisťovne. Pre účely vyhodnocovania ukazovateľa eObjednávanie poskytovateľ súhlasí, aby jeho dodávateľ online objednávkového systému poskytoval zdravotnej poisťovni údaje o využívaní tohto systému poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na vyhodnotenie ukazovateľa eObjednávanie.

Kalendárny polrok

Počet kapitovaných poistencov

Výška bonusu za tento ukazovateľ sa určí podľa zmluvne stanovených pásiem. 

Kalendárny polrok(posledný mesiac)

 

Spomedzi všetkých ukazovateľov Union ZP ako najviac dôležité vníma práve plnenie ukazovateľa „gatekeeping“, keďže podporujeme emancipáciu všeobecných lekárov a využívanie ich kompetencií s cieľom udržania čo najväčšieho percenta kapitovaných pacientov v starostlivosti všeobecných lekárov. Súčasne je cieľom aj zlepšenie dostupnosti lekárov špecialistov pre tých pacientov, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav objektívne potrebujú tento druh zdravotnej starostlivosť a majú problém dostať sa k lekárovi špecialistovi.  

Obdobie, za ktoré sa hodnotia ukazovatele (t. j. hodnotené obdobie), je kalendárny polrok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom sa vykonáva hodnotenie, s výnimkou ukazovateľa „Preventívne prehliadky“, kde je hodnoteným obdobím bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok.

Ako často prebieha hodnotenie?
Nové hodnotenie prebieha každý kalendárny polrok, a teda aj bonus je priznávaný na obdobie kalendárneho polroka. 

Ako sa poskytovateľ dozvie, aké dosiahol výsledky hodnotenia?
Union ZP oznamuje poskytovateľom výsledky plnenia ukazovateľov a výšku priznaného bonusu cez online pobočku. Vždy, keď Vám do online pobočky uložíme Vaše nové výsledky, informujeme Vás o tom mailom zaslaným do Vašej mailovej schránky evidovanej v našom informačnom systéme. Váš nový priznaný bonus ku kapitácii si pripočítate k aktuálnym základným výškam kapitácií, ktoré sú pre jednotlivé vekové pásma určené v platnej cenovej prílohe č. 2 k zmluve. 

Ako sme už uviedli, systém odmeňovania Optimus je uplatniteľný aj u ŠAS a GYN. Bližšie informácie o kritériách pre tieto segmenty nájdete aj na stránke Union zdravotnej poisťovne.

Ďakujeme za úsilie, ktoré vynakladáte pri starostlivosti o našich poistencov, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Ako „pestovať“ svoju dušu v druhej polovici života

  Väčšina kultúr naprieč históriou sa viac-menej pohybovala v prvej polovici...


 2. Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

  Súhrn:  V snahe posilniť životné kompetencie, zlepšiť zdravie a celkovú kvalitu...


 3. Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

  Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti...


 4. Aktuálne látkové závislosti u mladých športovcov

  Súhrn:  Látková závislosť je podľa definície Svetovej zdravotníckej...


 5. Bang! Úplná história vesmíru

  Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...