Personalizovaná výživa a jej aplikácia v

Genetické odlišnosti v metabolizme vitamínov môžu zmeniť ich využitie na personálnej úrovni, pričom mieru rizika spôsobených komplikácií je možné odhadnúť na základe genetických dát.

Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 –

Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.

Ako poraziť COVID-19 cez črevný mikrobióm

Črevný mikrobióm reguluje mnohé fyziologické procesy nášho organizmu, pričom má mimoriadny význam predovšetkým pre správny vývoj a optimálnu funkčnosť nášho imunitného systému. Imunitný systém

Probiotiká na mieru « Späť

Probiotiká na mieru

Jedinečnosť mikrobiómu si vyžaduje individuálny prístup. Slovenskí vedci, ktorí skúmajú možnosti cielenej úpravy črevného mikrobiómu pre podporu liečby nielen tráviacich ťažkostí, ale aj iných chronických chorôb, pracujú na nových metódach personalizovanej medicíny.  

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 01.11.2021

Jedinečnosť mikrobiómu si vyžaduje individuálny prístup. Slovenskí vedci, ktorí skúmajú možnosti cielenej úpravy črevného mikrobiómu pre podporu liečby nielen tráviacich ťažkostí, ale aj iných chronických chorôb, pracujú na nových metódach personalizovanej medicíny. Na základe dlhoročného výskumu črevného mikrobiómu a medzinárodnej spolupráce priniesli výsledky svojej práce vo forme personalizovaných probiotík, teda probiotík pripravovaných „na mieru“ pre konkrétneho pacienta osobitne. Je to dôležitý krok k personalizovanej medicíne, ktorá rešpektuje individualitu človeka a je medicínou budúcnosti. Slovenskí vedci pod vedením MVDr. Alojza Bombu, DrSc. už 20 rokov organizujú najväčšiu Medzinarodnú vedeckú konferenciu o výskume probiotík, prebiotík a črevného mikrobiómu (IPC) v rôznych metropolách strednej Európy. Vďaka medzinárodnej spolupráci získali poznatky a nástroje k inovatívnemu vysokotechnologickému produktu, ktorý môže lekárom, ale aj bežným ľuďom pomôcť v prevencii, ale hlavne v podpornej liečbe väčšiny chronických chorôb. Požiadali sme MVDr. Alojza Bombu, DrSc., aby poskytol našim čitateľom – lekárom podrobnejšie odborné informácie o problematike modulácie črevného mikrobiómu, a tak vznikla séria vzdelávacích článkov pod názvom Univerzita mikrobiómu pre lekárov.
(PhDr. Viola Zlámalová)

Črevná mikrobiota je spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré osídľujú náš tráviaci trakt. Črevnú mikrobiotu formujú črevné baktérie, bakteriofágy, kvasinky, plesne a huby. Najväčší podiel v črevnom ekosystéme tvoria črevné baktérie.
Počet druhov baktérií v našich črevách sa pohybuje v tisícoch, pričom počet buniek črevnej mikrobioty je približne rovnaký ako počet buniek celého ľudského organizmu.
Črevný mikrobióm – Súhrn génov všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu označujeme pojmom črevný mikrobióm a počet ich génov je približne 150-násobne vyšší v porovnaní s počtom všetkých génov človeka.
Prebiotiká – zložité cukry, ktoré stimulujú rast a metabolickú aktivitu prospešných baktérií v našich črevách. Vhodná je ich kombinácia s probiotikami vo forme synbiotík. Súčasné poznatky poukazujú na mimoriadne významnú úlohu črevného mikrobiómu pri podpore nášho zdravia, v prevencii chorôb, ale aj v procese vzniku a rozvoja chorôb. Črevná mikrobiota sa podieľa na regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka, predovšetkým nášho metabolizmu, imunitnému systému, ale aj činnosti nášho mozgu. Črevná mikrobiota prostredníctvom produkcie rôznych metabolitov a aktiváciou signálnych molekulových dráh prispieva k udržiavaniu rovnováhy vnútorného prostredia nášho organizmu. Funkčné účinky metabolitov, ktoré produkujú črevné baktérie, plnia dve základné funkcie. Môžu sa integrovať do metabolizmu hostiteľa, alebo pôsobia ako signálne molekuly, ktoré regulujú funkcie nášho organizmu. Súšasný výskum poukazuje na rastúci význam metabolitov pri rôznych procesoch, ako napr. pri znižovaní zápalu (butyrát), riadení CNS (neurotransmitery) a metabolizme tukov – cholesterolu (acetát).

Dysbióza črevného mikrobiómu je spojená s chronickými chorobami
Súčasné poznatky však poukazujú aj na skutočnosť, že črevný mikrobióm má veľký význam aj v procese vzniku a vývoja chorôb. Narušenie diverzity, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu je stav, ktorý označujeme ako črevná dysbióza, a v organizme spôsobuje zápal nízkeho stupňa. Črevná dysbióza je spojená s mnohými chronickými chorobami vrátane črevných zápalových chorôb, syndrómu dráždivého čreva, metabolického syndrómu, obezity, diabetu II. typu, srdcovo-cievnych a nádorových chorôb, ale aj neurodegeneratívnych chorôb či duševných porúch. Zatiaľ nie je objasnené, či je črevná dysbióza príčinou alebo dôsledkom chronických chorôb, avšak je jasné, že úpravou mikrobiómu dokážeme ovplyvniť symptómy chorôb. Uvedené poznatky však zároveň poukazujú na mimoriadny potenciál využitia modulácie črevného mikrobiómu v prevencii a podpornej terapii chronických chorôb spojených s dysbiózou. Pre vyššiu úspešnosť liečby chronických a infekčných chorôb je podporná liečba zacielená na úpravu črevného mikrobiómu mimoriadne dôležitá, pretože pomocou nej sa optimalizuje zloženie a funkčnosť črevného mikrobiómu a črevnej bariéry, imunitného systému a metabolizmu s pozitívnym vplyvom na činnosť centrálnej nervovej sústavy. Probiotické mikroorganizmy upravujú zloženie a funkčnosť črevného mikrobiómu, inhibujú rast patogénnych mikroorganizmov, obnovujú funkčnosť črevnej bariéry a črevnú permeabilitu, optimalizujú metabolizmus a stimulujú imunitný systém. Uvedenými účinkami bránia vzniku metabolických porúch a indukcii chronického zápalu.

RevueMediciny.sk

Ktoré metódy modulácie črevnej mikrobioty dnes máme k dispozícii?
Transplantácia fekálnej mikrobioty je prenos fekálnej mikrobioty od zdravého človeka (darcu) pacientovi s ochorením spojeným s dysbiózou. Transplantácia fekálnej mikrobioty je účinná terapeutická alternatíva pre infekciu baktériou Clostridium difficile, ale môže predstavovať sľubný terapeutický prístup u pacientov s inými chorobami, ako sú črevné zápalové choroby, syndróm dráždivého čreva, metabolický syndróm a obezita. Nesie so sebou určité riziká prenosu patogénnych agens, preto v našom výskume pracujeme na forme, ktorá by tieto riziká eliminovala. Jednou z perspektívnych sa ukazuje aj cielená autotransplantácia mikrobiómu. Súčasné poznatky poukazujú na to, že črevnú mikrobiotu je možné účinne modulovať podávaním definovanej mikrobioty vo forme konzorcií mikroorganizmov. Jedným z nových terapeutických prístupov zacielených na črevnú mikrobiotu, je prístup založený na metabolitoch produkovaných mikroorganizmami – „postbiotikách“. Tieto metabolity slúžia ako efektívne komunikačné prostriedky v interakciách hostiteľ – mikroorganizmus. Terapia založená na metabolitoch je zacielená na signálne dráhy mikrobiómu a účinkuje zmierňovaním negatívnych účinkov nedostatku, nadbytku alebo dysregulácie metabolitov zapojených do týchto signálnych dráh. Skôr ako ovplyvnenie nevhodného zloženia mikrobiómu, má exogénne podanie alebo inhibícia metabolitov potenciál napraviť negatívne účinky dysbiózy. Takéto prípravky sa vyvíjajú vo svete vo forme liečiv – farmabiotík.

V súčasnosti disponujeme viacerými možnosťami modulácie črevného mikrobiómu, ale ukazuje sa, že vývoj smeruje k personalizovanej a cielenej modulácii črevného mikrobiómu v prevencii a podpornej terapii chorôb využitím prospešných mikroorganizmov, ich konzorcií a nimi produkovaných metabolitov. Prvým z uvedených produktov sú personalizované probiotiká, ktoré sa pripravujú na základe mikrobiómu pacienta, ale vo výskume pracujeme na ďalších nových metódach. Sme presvedčení, že najperspektívnejšou metódou bude personalizovaná a cielená modulácia črevného mikrobiómu využitím kombinácie prospešných mikroorganizmov, ich konzorcií a nimi produkovaných metabolitov, či už vo forme perorálnych aplikácií, alebo formou autotransplantácie. Úloha črevného mikrobiómu v liečbe chorôb sa často opomína. Radi by sme pomohli našim lekárom, aby terapia ich pacientov bola komplexnejšia a účinnejšia, a preto sme sa rozhodli pripraviť „Univerzitu mikrobiómu pre lekárov“, ktorá im poskytne potrebné informácie o súčasnom stave výskumu mikrobiómu a možnostiach jeho účinnej personalizovanej a cielenej modulácie v podpornej terapii chronických a infekčných chorôb. 


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Probiotiká na mieru

  Jedinečnosť mikrobiómu si vyžaduje individuálny prístup. Slovenskí vedci, ktorí...


 2. Personalizovaná výživa a jej aplikácia v regulácii

  Súhrn: Nutrigenomika je moderná a rýchlo sa vyvíjajúca veda vychádzajúca z...


 3. Ako poraziť COVID-19 cez črevný mikrobióm

  Črevný mikrobióm reguluje mnohé fyziologické procesy nášho organizmu, pričom má...


 4. Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

  Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú...


 5. Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

  11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...

Šarlatáni

Kniha Šarlatáni je pokusom o rekonštrukciu bizarných, čudných, niekedy až hrôzostrašných „liečebných postupov“ lekárov, vedcov, liečiteľov, ale aj...