Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Probiotiká na mieru « Späť

Probiotiká na mieru

Jedinečnosť mikrobiómu si vyžaduje individuálny prístup. Slovenskí vedci, ktorí skúmajú možnosti cielenej úpravy črevného mikrobiómu pre podporu liečby nielen tráviacich ťažkostí, ale aj iných chronických chorôb, pracujú na nových metódach personalizovanej medicíny.  

MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 01.11.2021

Jedinečnosť mikrobiómu si vyžaduje individuálny prístup. Slovenskí vedci, ktorí skúmajú možnosti cielenej úpravy črevného mikrobiómu pre podporu liečby nielen tráviacich ťažkostí, ale aj iných chronických chorôb, pracujú na nových metódach personalizovanej medicíny. Na základe dlhoročného výskumu črevného mikrobiómu a medzinárodnej spolupráce priniesli výsledky svojej práce vo forme personalizovaných probiotík, teda probiotík pripravovaných „na mieru“ pre konkrétneho pacienta osobitne. Je to dôležitý krok k personalizovanej medicíne, ktorá rešpektuje individualitu človeka a je medicínou budúcnosti. Slovenskí vedci pod vedením MVDr. Alojza Bombu, DrSc. už 20 rokov organizujú najväčšiu Medzinarodnú vedeckú konferenciu o výskume probiotík, prebiotík a črevného mikrobiómu (IPC) v rôznych metropolách strednej Európy. Vďaka medzinárodnej spolupráci získali poznatky a nástroje k inovatívnemu vysokotechnologickému produktu, ktorý môže lekárom, ale aj bežným ľuďom pomôcť v prevencii, ale hlavne v podpornej liečbe väčšiny chronických chorôb. Požiadali sme MVDr. Alojza Bombu, DrSc., aby poskytol našim čitateľom – lekárom podrobnejšie odborné informácie o problematike modulácie črevného mikrobiómu, a tak vznikla séria vzdelávacích článkov pod názvom Univerzita mikrobiómu pre lekárov.
(PhDr. Viola Zlámalová)

Črevná mikrobiota je spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré osídľujú náš tráviaci trakt. Črevnú mikrobiotu formujú črevné baktérie, bakteriofágy, kvasinky, plesne a huby. Najväčší podiel v črevnom ekosystéme tvoria črevné baktérie.
Počet druhov baktérií v našich črevách sa pohybuje v tisícoch, pričom počet buniek črevnej mikrobioty je približne rovnaký ako počet buniek celého ľudského organizmu.
Črevný mikrobióm – Súhrn génov všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu označujeme pojmom črevný mikrobióm a počet ich génov je približne 150-násobne vyšší v porovnaní s počtom všetkých génov človeka.
Prebiotiká – zložité cukry, ktoré stimulujú rast a metabolickú aktivitu prospešných baktérií v našich črevách. Vhodná je ich kombinácia s probiotikami vo forme synbiotík. Súčasné poznatky poukazujú na mimoriadne významnú úlohu črevného mikrobiómu pri podpore nášho zdravia, v prevencii chorôb, ale aj v procese vzniku a rozvoja chorôb. Črevná mikrobiota sa podieľa na regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka, predovšetkým nášho metabolizmu, imunitnému systému, ale aj činnosti nášho mozgu. Črevná mikrobiota prostredníctvom produkcie rôznych metabolitov a aktiváciou signálnych molekulových dráh prispieva k udržiavaniu rovnováhy vnútorného prostredia nášho organizmu. Funkčné účinky metabolitov, ktoré produkujú črevné baktérie, plnia dve základné funkcie. Môžu sa integrovať do metabolizmu hostiteľa, alebo pôsobia ako signálne molekuly, ktoré regulujú funkcie nášho organizmu. Súšasný výskum poukazuje na rastúci význam metabolitov pri rôznych procesoch, ako napr. pri znižovaní zápalu (butyrát), riadení CNS (neurotransmitery) a metabolizme tukov – cholesterolu (acetát).

Dysbióza črevného mikrobiómu je spojená s chronickými chorobami
Súčasné poznatky však poukazujú aj na skutočnosť, že črevný mikrobióm má veľký význam aj v procese vzniku a vývoja chorôb. Narušenie diverzity, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu je stav, ktorý označujeme ako črevná dysbióza, a v organizme spôsobuje zápal nízkeho stupňa. Črevná dysbióza je spojená s mnohými chronickými chorobami vrátane črevných zápalových chorôb, syndrómu dráždivého čreva, metabolického syndrómu, obezity, diabetu II. typu, srdcovo-cievnych a nádorových chorôb, ale aj neurodegeneratívnych chorôb či duševných porúch. Zatiaľ nie je objasnené, či je črevná dysbióza príčinou alebo dôsledkom chronických chorôb, avšak je jasné, že úpravou mikrobiómu dokážeme ovplyvniť symptómy chorôb. Uvedené poznatky však zároveň poukazujú na mimoriadny potenciál využitia modulácie črevného mikrobiómu v prevencii a podpornej terapii chronických chorôb spojených s dysbiózou. Pre vyššiu úspešnosť liečby chronických a infekčných chorôb je podporná liečba zacielená na úpravu črevného mikrobiómu mimoriadne dôležitá, pretože pomocou nej sa optimalizuje zloženie a funkčnosť črevného mikrobiómu a črevnej bariéry, imunitného systému a metabolizmu s pozitívnym vplyvom na činnosť centrálnej nervovej sústavy. Probiotické mikroorganizmy upravujú zloženie a funkčnosť črevného mikrobiómu, inhibujú rast patogénnych mikroorganizmov, obnovujú funkčnosť črevnej bariéry a črevnú permeabilitu, optimalizujú metabolizmus a stimulujú imunitný systém. Uvedenými účinkami bránia vzniku metabolických porúch a indukcii chronického zápalu.

RevueMediciny.sk

Ktoré metódy modulácie črevnej mikrobioty dnes máme k dispozícii?
Transplantácia fekálnej mikrobioty je prenos fekálnej mikrobioty od zdravého človeka (darcu) pacientovi s ochorením spojeným s dysbiózou. Transplantácia fekálnej mikrobioty je účinná terapeutická alternatíva pre infekciu baktériou Clostridium difficile, ale môže predstavovať sľubný terapeutický prístup u pacientov s inými chorobami, ako sú črevné zápalové choroby, syndróm dráždivého čreva, metabolický syndróm a obezita. Nesie so sebou určité riziká prenosu patogénnych agens, preto v našom výskume pracujeme na forme, ktorá by tieto riziká eliminovala. Jednou z perspektívnych sa ukazuje aj cielená autotransplantácia mikrobiómu. Súčasné poznatky poukazujú na to, že črevnú mikrobiotu je možné účinne modulovať podávaním definovanej mikrobioty vo forme konzorcií mikroorganizmov. Jedným z nových terapeutických prístupov zacielených na črevnú mikrobiotu, je prístup založený na metabolitoch produkovaných mikroorganizmami – „postbiotikách“. Tieto metabolity slúžia ako efektívne komunikačné prostriedky v interakciách hostiteľ – mikroorganizmus. Terapia založená na metabolitoch je zacielená na signálne dráhy mikrobiómu a účinkuje zmierňovaním negatívnych účinkov nedostatku, nadbytku alebo dysregulácie metabolitov zapojených do týchto signálnych dráh. Skôr ako ovplyvnenie nevhodného zloženia mikrobiómu, má exogénne podanie alebo inhibícia metabolitov potenciál napraviť negatívne účinky dysbiózy. Takéto prípravky sa vyvíjajú vo svete vo forme liečiv – farmabiotík.

V súčasnosti disponujeme viacerými možnosťami modulácie črevného mikrobiómu, ale ukazuje sa, že vývoj smeruje k personalizovanej a cielenej modulácii črevného mikrobiómu v prevencii a podpornej terapii chorôb využitím prospešných mikroorganizmov, ich konzorcií a nimi produkovaných metabolitov. Prvým z uvedených produktov sú personalizované probiotiká, ktoré sa pripravujú na základe mikrobiómu pacienta, ale vo výskume pracujeme na ďalších nových metódach. Sme presvedčení, že najperspektívnejšou metódou bude personalizovaná a cielená modulácia črevného mikrobiómu využitím kombinácie prospešných mikroorganizmov, ich konzorcií a nimi produkovaných metabolitov, či už vo forme perorálnych aplikácií, alebo formou autotransplantácie. Úloha črevného mikrobiómu v liečbe chorôb sa často opomína. Radi by sme pomohli našim lekárom, aby terapia ich pacientov bola komplexnejšia a účinnejšia, a preto sme sa rozhodli pripraviť „Univerzitu mikrobiómu pre lekárov“, ktorá im poskytne potrebné informácie o súčasnom stave výskumu mikrobiómu a možnostiach jeho účinnej personalizovanej a cielenej modulácie v podpornej terapii chronických a infekčných chorôb. 


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Je zápal prsníka nebezpečný?

  Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas...


 2. Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s

  Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná...


 3. Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj

  Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...